line decor
  
     English Version TRANG CHỦ  |  TIN TỨC  |  LIÊN LẠC  |  TÌM BẠN  |  LQD HÀNH KHÚC |  LIÊN ĐOÀN LQĐ
line decor
 
 
 
 
 
LIÊN ĐOÀN LÊ QUÝ ĐÔN

Liên đoàn LeQuyDonSaigon.net là sợi dây liên hệ giữa các liên đoàn bạn khác
để mang lại sự gắn bó cho các cựu học sinh của Lê Quý Đôn - Saigon

Liên Đoàn
LEQUYDONSAIGON.NET

admin@lequydonsaigon.net


** Số của các liên đoàn được xắp xếp theo năm sanh của mỗi nhóm.
Lê Quý Đôn 62
Chung Thị Thanh Lan
tlkalil@orange.fr
LQD_80@yahoogroups.com
Lê Quý Đôn 64
Nguyễn Phát Châu
lequydon64@houston.rr.com
lequydon64@yahoo.com
Lê Quý Đôn 66
Nguyễn Trọng Thuần
tony_tnguyen@yahoo.com
www.lequydon80.com
Lê Quý Đôn 67
Khuất Minh Châu
chaukhuat@yahoo.com